برد دو کانال ۲۵۰MHz ADC

برد حاضر با دو مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) و [...]